0497-541426 Info@Postelhoef.nl

Algemene Boekingsvoorwaarden en privacy statement

Privacy Statement gevolgd door de Algemene Boekingsvoorwaarden

Privacy Statement

Hotel de Postelhoef Hotel de Postelhoef, gevestigd aan Boscheind 73 5575AA Luyksgestel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.postelhoef.nl Boscheind 73 5575AA Luyksgestel 0497-541426 J.W. Daris is de Functionaris Gegevensbescherming van Hotel de Postelhoef Hij/zij is te bereiken via info@postelhoef.nl Persoonsgegevens die wij verwerken Hotel de Postelhoef verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Geslacht – Geboortedatum – Geboorteplaats – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Locatiegegevens – Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen – Internetbrowser en apparaat type Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@postelhoef.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Hotel de Postelhoef verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Het afhandelen van uw betaling – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – Om goederen en diensten bij u af te leveren – Hotel de Postelhoef analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. – Hotel de Postelhoef volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte. Geautomatiseerde besluitvorming Hotel de Postelhoef neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hotel de Postelhoef) tussen zit. Hotel de Postelhoef gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Boekingsysteem, WordPress, Mailchimp, Office 365. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Hotel de Postelhoef bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden Delen van persoonsgegevens met derden Hotel de Postelhoef verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Hotel de Postelhoef gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hotel de Postelhoef en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@postelhoef.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hotel de Postelhoef wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Hotel de Postelhoef neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@postelhoef.nl

Algemene boekingsvoorwaarden

                                  BOEKINGSVOORWAARDEN DE POSTELHOEF

Artikel 1.     INHOUD OVEREENKOMST

De eigenaar stelt voor recreatieve en/of educatieve doeleinden zijn/haar overeengekomen accommodatie aan de gast(en) ter beschikking.

De overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten op basis van het door de eigenaar verstrekte informatiemateriaal.

Artikel 2. DEUGDELIJKHEID EN VEILIGHEID

De eigenaar/beheerder staat in voor de deugdelijkheid en veiligheid van de ter beschikking gestelde accommodatie, tenzij omstandigheden van buitenaf dit redelijkerwijs niet mogelijk maken. De eigenaar/beheerder erkent geen aansprakelijkheid voor gebreken, welke het gevolg zijn van buitenaf, dan wel gebreken die door de groep veroorzaakt zijn.

Artikel 3. PRIJS

Indien na vaststelling van de prijzen als gevolg van besluiten van de overheid en/of openbare nutsbedrijven bovenmatige kosten ontstaan, die redelijkerwijs niet van te voren aan de eigenaar/beheerder bekend konden zijn, kunnen deze aan de gast(en) worden doorberekend

Artikel 4. ANNULERING

Indien de gasten geen gebruik maken van het hotel wegens voortijdige annulering, dan heeft de eigenaar van de accommodatie recht op schadeloosstelling.

Deze bedraagt bij annulering:

  • tot zes maanden voor de ingangsdatum 25 % van de totale prijs.
  • tot vier maanden voor de ingangsdatum 50 % van de totale prijs.
  • tot twee maanden voor de ingangsdatum 75 % van de totale prijs
  • binnen twee maanden voor de ingangsdatum 90 % van de totale prijs.
  • binnen 10 dagen voor de ingangsdatum 100 % van de totale prijs.

N.B. de gasten worden aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten.

Bij, om wat voor reden dan ook, voortijdig vertrek tijdens de contractperiode, is men verplicht de volledige contractsom te voldoen.

Artikel 5. AANSPRAKELIJKHEID HOTEL.

  1. Voor diefstal, ongevallen of schade aan en rond de in gebruik gegeven accommodatie aanvaardt de eigenaar/beheerder geen enkele verantwoordelijkheid.

Dit geldt ook t.a.v.eigendommen van derden. E.e.a. behoudens schuld van de eigenaar dan wel van zijn personeel.

  1. De wettelijke aansprakelijkheid van de eigenaar/beheerder zal niet verder                          

Dan het risico dat redelijkerwijs door een aansprakelijkheidsverzekering met een maximum van € 500.000,– gedekt kan worden.